3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

هر کس یک Changemaker

پشتیبانی شده توسط Opinion Op Ed Columnist هر یک از ChangemakerDavid BrooksFEB 8 2018 ادامه مطلب خواندن داستان اصلی این صفحه Continue خواندن صفحه اصلی داستان Magnum پنجره Magnum getFlags indexOf headlineBalancer 0 پنجره magnum headlineBalancer پنجره magnum headlineBalancer initialize پنجره magnum headlineBalancer shouldRun پنجره magnum headlineBalancer مقداردهی اولیه PhotoCreditDamon زمستان عملکرد نیویورک تایمز var رقم قطعه storyHeader var html header header storyMeta mediaActionOverlay supportedBy var story document getElementById