3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

رهبران خوب مدارس خوب را می سازند

پشتیبانی شده توسط Opinion Op Ed ColumnistGood Leaders Make Good SchoolsDavid BrooksMARCH 12 2018 ادامه مطلب خواندن داستان اصلی این صفحه ادامه مطلب خواندن صفحه اصلی داستان بزرگنما پنجره magnum getFlags indexOf headlineBalancer 0 پنجره magnum headlineBalancer پنجره magnum headlineBalancer initialize پنجره magnum headlineBalancer shouldRun پنجره magnum headlineBalancer مقداردهی اولیه تابع عکس var قطعه قطعه storyHeader var html header header storyMeta mediaActionOverlay supportBy var story document getElementById story var adAggro win